Q Kvalitet

Zadovoljstvo naših klijenata je mera uspeha našeg rada

Aktuelnosti

Primena HACCP-a prema Zakonu o bezbednosti hrane

Ono što mnoge proizvođače u prehrambenoj, ali i poljoprivrednoj industriji zanima ovih dana su sledeća pitanja i odgovori:

Q Kvalitet Vam nudi:

Puna primena Zakona o bezbednosti hrane počela je 11. juna 2011. godine.

Zakonom o bezbednosti hrane, koji je objavljen u Službenom glasniku RS br. 41/2009, uređuju se opšti uslovi za bezbednost hrane i hrane za životinje, obaveze i odgovornosti subjekata u poslovanju hranom, sistem brzog obaveštavanja i uzbunjivanja, hitne mere i upravljanje kriznim situacijama, higijena i kvalitet hrane i hrane za životinje.

Cilj Zakona je da obezbedi zaštitu zdravlja i života ljudi, kao i zaštitu interesa potrošača.

U članu 4. Zakona objašnjeno je značenje osnovnih pojmova koje Sistem upravljanja higijenom i HACCP (Analiza rizika i kritične kontrolne tačke) podrazumeva.

Navešćemo nekoliko pojmova:
Pod tačkom 9 stoji da je poslovanje hranom svaka delatnost, javna ili privatna, koja se obavlja radi sticanja dobiti ili ne, u bilo kojoj fazi proizvodnje, prerade i prometa hrane.

Promet hrane i hrane za životinje (tačka 13.) jeste skladištenje, distribucija, prodaja, izlaganje radi prodaje, razmena i ustupanje…

Promet na malo (tačka 14.) jeste rukovanje hranom, odnosno njena prerada, priprema, skladištenje, na mestu prodaje ili isporuke potrošaču, delatnost pripreme i posluživanje hrane, a naročito u:

  1. prodavnicama, supermarketima, megamarketima
  2. objektima kolektivne ishrane (kantine, bolnice, vrtići i škole i sl.)
  3. objektima javne ishrane (javne kuhinje)
  4. ugostiteljskim objektima, kao i ketering usluge i usluge isporuke gotove hrane.

Subjekt u poslovanju hranom (tačka 20.) jeste pravno ili fizičko lice, odnosno preduzetnik, odgovorno za ispunjavanje zakonskih uslova za poslovanje hranom kojom upravlja.

Higijena hrane (član 24.), odnosno hrane za životinje obuhvata neophodne mere i uslove kontrole rizika i osiguranja bezbednosti hrane, odnosno hrane za životinje, u skladu sa njenom namenom.

Radi postizanja visokog nivoa zaštite zdravlja i života ljudi, mere koje se primenjuju, u skladu sa Zakonom, moraju da se zasnivaju na analizi rizika.

Prema članu 13. Zakona, u ostavarivanju bezbednosti hrane, svi organi i subjekti na koje se zakon odnosi, odgovorni su za svaku aktivnost, odnosno nepreduzimanje mera u oblasti bezbednosti hrane. U nastavku (član 31.), citirano „Subjekti u poslovanju hranom i hranom za životinje u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane i hrane za životinje kojim upravljaju, dužni su da obezbede da hrana ili hrana za životinje ispunjava uslove propisane ovim zakonom i drugim posebnim propisima, kao i da dokažu ispunjenost tih uslova”.

Članom 47. Zakona, definisano je da su subjekti u poslovanju hranom dužni da uspostave sistem za osiguranje bezbednosti hrane u svim fazama proizvodnje, prerade i prometa hrane, osim na nivou primarne proizvodnje, u svim objektima pod njihovom kontrolom, u skladu sa principima dobre proizvođačke i higijenske prakse i analize opasnosti i kritičnih kontrolnih tačaka (HACCP).

Možemo zaključiti da je Zakonom o bezbednosti hrane definisano da svi subjekti u poslovanju hranom (promet, prerada i proizvodnja hrane, sem primarne proizvodnje) treba da primenjuju HACCP Sistem.